1. Majitele
 2. Udrzba
 3. Silniční asistenční služby Toyota Eurocare

Silniční asistenční služby Toyota Eurocare

K novému vozu Toyota poskytujeme na 36 měsíců bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare.

- platí od data počátku záruky vozidla, a to bez omezení počtu ujetých kilometrů

Telefonické kontakty na asistenční službu

Služby Toyota Eurocare jsou poskytovány společností Europ Assistance. Silniční asistenční služba Toyota vám vyjíždí poskytnout pomoc zdarma 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Nacházíte-li se

v ČR

v zahraničí

TOYOTA EUROCARE

800 101 007

+420 221 586 626

Službu Toyota Eurocare kontaktujte v případě:

 • poruchy
 • nehody
 • problému s palivem
 • vybití baterie
 • defektu pneumatiky
 • ztráty klíčů či uzamčení klíčů ve vozidle
 • krádeže vozu
 • jakýchkoli dalších potíží s vaším vozem


Silniční asistenci Toyota Eurocare můžete využít v následujících zemích:

Andora, Belgie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Ceuta, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Korsika, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Velká Británie, Vatikán.

 • Mobilní aplikace Toyota Eurocare

  Aplikace pro chytré telefony zjednodušuje proces kontaktování asistenční centrály Europ Assistance v případě uvedených potíží s vaším vozidlem. Aplikaci můžete využít jak ke kontaktování centrály, tak k přesnému určení polohy vašeho nepojízdného vozidla.

Definice pojmů a podmínek

A. Rozsah nároku na asistenční služby Toyota Eurocare:

Nárok na čerpání služeb bezplatné asistence vzniká pouze za předpokladu kontaktování centrály Toyota Eurocare bezprostředně po vzniku incidentů popsaných níže. Především se tím rozumí, že dříve než klient započne jakkoliv řešit událost na svém vozidle, musí kontaktovat linku Toyota Eurocare za účelem schválení / vyhledání dodavatele technické pomoci či služeb.

Nárok na asistenční služby mají řidič vozidla a osoby přepravované ve vozidle v době vzniku události (v souladu s platnými předpisy a v souladu s technickým průkazem vozidla). Služby se nevztahují na osoby přepravované ve vozidle za úplatu a na stopaře.


B. Bezplatná asistenční služba Toyota Eurocare je poskytována v případě těchto incidentů:

 • Porucha – poruchou se rozumí mechanická, elektrická nebo elektronická závada, v jejímž důsledku je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu.
 • Nehoda - událost, při které dojde vlivem nárazu k mechanickému poškození vozidla z vnějšku a v důsledku které je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
 • Problémy s palivem
  • obtíže způsobené natankováním nesprávného nebo nekvalitního paliva
  • obtíže způsobené zamrznutím paliva
  • obtíže způsobené nedostatkem paliva v nádrži – asistenční služba zařídí dovoz paliva na místo, kde bylo vozidlo řidičem odstaveno. Cena dovezeného paliva bude uhrazena klientem / uživatelem vozidla.
 • Vybití baterie - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla, které provede start vozidla přes startovací kabely nebo v případě nutnosti odtažení do nejbližšího autorizovaného servisu Toyota.
 • Defekt pneumatiky - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla. Technik provede výměnu pneumatiky za rezervu. V případě, že klient nemá rezervu nebo defekt nelze opravit opravnou sadou, bude vozidlo odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu Toyota. Opravu pneumatiky v servisu a cenu nové pneumatiky (pokud je nutno ji vyměnit) hradí klient/uživatel vozidla.
 • Ztráta klíčů či uzamčení klíčů ve vozidle - asistenční služba zařídí příjezd asistenčního vozidla a vyškolený technik provede odemčení vozidla. Cenu dílů tímto zákrokem poškozených nebo cenu dovezených náhradních klíčů hradí klient/uživatel vozidla. V případě nemožnosti otevřít vozidlo na místě zajistí asistenční centrála odtažení vozidla do autorizovaného servis Toyota, kde dojde k otevření vozidla autorizovaným technikem. Náklady za práci v servisu a náhradní díly hradí klient/uživatel vozidla.
 • Krádež vozidla - odcizení vozidla cizím subjektem, ke kterému dojde mimo domovskou zemi klienta.

Asistenční službu Toyota Eurocare můžete kontaktovat i v případě dalších potíží s vaším vozem, které nejsou kryty tímto programem Toyota Eurocare (například poškození v důsledku vandalismu, krádež vozidla v rámci domovské země). I v těchto situacích vám zkušení operátoři vždy poradí a doporučí ten nejvhodnější postup řešení vaší situace.


C. Definice místa bydliště klienta/uživatele vozidla

Pokud je vozidlo registrováno na fyzickou osobu, pak je za bydliště považována adresa trvalého bydliště klienta/řidiče vozidla v době incidentu. Pokud bude majitel vozidla spolujezdcem ve vozidle, tak se asistence primárně vztahuje na jeho osobu a za bydliště je pak bráno trvalé bydliště majitele vozidla jako spolujezdce.

Pokud je vozidlo registrované na právnickou osobu (firemní vozidlo), pak je za bydliště považováno sídlo společnosti uvedené v technickém průkazu.


Přehled služeb

 

 

V místě bydliště

 Nad 50 km  

V zahraničí  

Silniční asistence

Odtahová služba

Zprávy a poradenství

Náhradní doprava – pokračování v jízdě

 

Hotel

 

Náhradní vozidlo

 

Vyzvednutí opraveného vozu

 

Odtah vozidla do autorizovaného servisu v ČR dle volby klienta

 

Náhradní řidič

 

 

Repatriace vozidla

 

 

Dodání náhradních dílů

 

 

Služby poskytované v místě bydliště

Silniční asistence
V případě poruchy nebo v případě nehody, která by vaši Toyotu učinila nepojízdnou, vám služba Toyota Eurocare bezplatně poskytne okamžitý zásah profesionální silniční služby, která zajistí odstranění menší poruchy opravitelné přímo na místě.

Odtahová služba
V případě, že by byl pokus o uvedení vozidla zpět do pojízdného stavu neúspěšný nebo se ukázal být nepraktickým, zajistí Toyota Eurocare odtažení vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu Toyota. Pokud vyvstane nutnost uschování vozidla do doby, než bude otevřen příslušný nejbližší autorizovaný servis, Toyota Eurocare zajistí a zaplatí úschovu tohoto vozidla až do výše 75 €. Asistenční služba také zajistí přepravu jakéhokoli přívěsu nebo karavanu (se standardním 50 mm závěsným spojovacím zařízením) připojeného k vozidlu do téhož autorizovaného servisu Toyota.

V případě odtažení vozidla s hybridním pohonem musí být odtažení provedené na hydraulické plošině. Za účelem otevření zakázky před zahájením opravy vozidla, Toyota Eurocare zajistí a zaplatí vhodnou dopravu (taxi, vlak) jedné osoby do daného servisu 1× tam a zpět. Maximální finanční limit na tuto službu je 40 EUR.

Zprávy a poradenství
V případě jakéhokoli technického problému spojeného s užíváním vozidla, vykradením vozidla, ztrátou nebo odcizením kreditních karet nebo nemocí je k dispozici Toyota Eurocare a její poradenský tým, který vám poradí nebo předá zprávy vámi určeným osobám. Může se stát, že nebudeme moci pokrýt náklady spojené s daným problémem, ale s jistotou vám pomůžeme najít řešení.

Služby poskytované dále než 50km od místa bydliště

Pokud porucha nastane dále než 50 km od místa bydliště, a pokud nelze opravit vaše vozidlo týž den, můžete čerpat dále uvedené služby. Služby Hotel, Náhradní vozidlo a Náhradní doprava nelze vzájemně kombinovat. Službu Vyzvednutí opraveného vozidla nelze kombinovat se službou Hotel.

Náhradní doprava – pokračování v jízdě
Toyota Eurocare zajistí i uhradí dopravu pro vás i spolucestující vlakem první třídy pro umožnění pokračování vaší cesty do cílového místa, nebo zpáteční cestu pro umožnění návratu do místa bydliště (do země registrace vozidla). V případě, že by doba cesty vlakem přesáhla 6 hodin, bude zajištěna letecká doprava v ekonomické třídě. Toyota Eurocare zajistí zároveň související transport na nádraží či letiště.

Hotel
Přejete-li si zůstat v místě opravy vozidla, Toyota Eurocare zajistí ubytování a platbu v hotelu pro řidiče a spolucestující, a to nejdéle na 4 noci a v nejvyšší ceně 127 € na osobu a noc. Stravu a další útraty hradí cestující sami. V případě potřeby zajistí Toyota Eurocare i transport posádky do tohoto hotelu.

Náhradní vozidlo
Přejete-li si použít náhradní vozidlo po dobu opravy, Toyota Eurocare vám zajistí buď přistavení náhradního vozidla stejné kategorie, nebo zorganizuje transport do půjčovny. Maximální doba zápůjčky jsou 3 pracovní dny. V případě, že oprava nebude dokončena během 3 pracovních dnů, je možné tento limit rozšířit až o 2 bezprostředně navazující/předcházející dny pracovního klidu (víkend, státní svátek), přičemž celková doba zápůjčky nesmí přesáhnut dobu opravy vozidla v servise. O náhradní vozidlo můžete požádat i následně po provedení odtažení, pokud zjistíte, že náhradní vozidlo po dobu opravy budete skutečně potřebovat.

Nárok na náhradní vozidlo stejně jako i nárok na jiné služby zaniká, pokud je vozidlo pojízdné a dojedete s ním do servisu, aniž byste předtím kontaktovali linku Toyota Eurocare. Ačkoli je vždy vyvinuto maximální úsilí k zajištění odpovídajícího náhradního vozidla, nemůže být převzata zodpovědnost za jakékoli problémy vzniklé s tímto zapůjčením a se společností, která zapůjčení zajišťuje. V případě, že by vznikly náklady na odstavení náhradního vozidla mimo sídlo zapůjčitele, hradí tyto řidič sám stejně jako další náklady spojené s provozem zapůjčeného vozidla.

Vyzvednutí opraveného vozidla z místa opravy
Pokud budete přebírat vozidlo z autorizovaného servisu Toyota, nacházejícího se ve vzdálenosti vyšší než 50 km od svého bydliště, Toyota Eurocare zařídí a zaplatí na vaši žádost cestu vlakem první třídou pro jednu osobu do místa, kde bylo vozidlo opraveno. V případě, že by se doba potřebná na cestu povrchovou dopravou odhadovala na 6 a více hodin, bude vám jako alternativa nabídnuta letenka ekonomickou třídou.

Odtah vozidla do autorizovaného servisu dle volby klienta v rámci České republiky
Pokud by předpokládaná doba opravy vašeho vozidla v autorizovaném servisu Toyota na území České republiky trvala déle jak 24 hodin, je možné požádat asistenční službuToyota Eurocare o odtažení vašeho vozidla do vašeho domovského servisu (servis, který je nejblíže vašeho bydliště). Při využití této služby ztrácíte nárok na jakékoliv další služby popsané výše. O tuto službu je tedy třeba zažádat dříve, než začněte čerpat jiné služby jako je Hotel, Náhradní vozidlo a Náhradní doprava.

Služby poskytované v zahraničí

Náhradní řidič
V případě, že by všechny osoby oprávněné a způsobilé k řízení daného vozidla náhle onemocněly či zaznamenaly zdravotní obtíže a v cestě by nebylo možno dále pokračovat, zajistí Toyota Eurocare, po potvrzení vyslaným lékařským zástupcem, na vlastní náklady službu náhradního řidiče. Tento řidič následně zajistí cestu do místa zákazníkova trvalého bydliště nebo pokračování v původní cestě v dané oblasti. Všechny přidružené náklady s výjimkou odměny pro náhradního řidiče nese zákazník.

Repatriace vozidla
V případě, že je nemožné vozidlo opravit do pěti (5) pracovních dnů nebo pokud je vozidlo nalezeno po krádeži do třiceti (30) pracovních dnů od nahlášení policii, má zákazník možnost požádat službu Toyota Eurocare o zajištění odtažení vozidla do domovského servisu. Služba může být poskytnuta pouze po schválení technickým specialistou Toyota Eurocare, který také určí aktuální zůstatkovou cenu vozidla – aby služba mohla být poskytnuta, nesmí náklady na odtažení převýšit zjištěnou zůstatkovou cenu.

Dodání náhradních dílů
Pokud nemůže být vozidlo opraveno z důvodu nedostupnosti náhradních dílů v dané oblasti, Toyota Eurocare zajistí a pošle tyto náhradní díly do autorizovaného servisu Toyota, který provádí opravu tohoto vozidla. V případě, že se nejedná o díly uvedené v podmínkách záruční smlouvy s výrobcem tohoto vozidla, je cena těchto dílů hrazena zákazníkem.