1. Objevte Toyotu
  2. Zivotni prostredi

Životní prostředí

Komplexní přístup k nulovým emisím

Toyota a péče o životní prostředí

Pojem ,,Životní prostředí" pro Toyotu znamená způsob, jak řešit otázky týkající se životního prostředí za použití integrovaného přístupu k problému, a to v každé fázi životního cyklu svých vozů, produktů a služeb. Toyota v Evropě zavedla komplexní a konsolidovanou strukturu environmentálního managementu založenou na ISO14001. Jejím cílem je neustále snižovat uhlíkovou stopu snížením produkce skleníkových plynů při veškerých svých aktivitách. Použití detailně zpracovaných management systémů pro chemické látky dále pomáhá chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu ovzduší, zatímco plně implementovaná správa recyklace pomáhá snižovat poptávku po primárních surovinách.

Emise CO2 jsou snižovány nejen v průběhu životního cyklu produktu, ale i díky použití moderních technologií v automobilech, jako například Toyota Optimal Drive nebo Hybrid Synergy Drive. Nové technologie, jako plug-in hybridní pohon, pohon na elektřinu a na palivové články, budou mít v budoucnu za následek další snížení emisí. Toyota velice aktivně zkoumá a implementuje tyto technologie v nových řešeních otázky mobility.

  • Minimalizace podílu přírodních zdrojů užitých při výrobě
  • Maximalizace podílu recyklace
  • Zvyšování podílu znovu použitelných a repasovatelných dílů
  • Snižování dopadů na životním prostředí u všech našich úkonů
  • Spolupráce s místními skupinami pro zlepšení kvality a různorodosti životního prostředí v daných lokalitách

Společnost od roku 2005 monitoruje a měří činnosti s možným dopadem na životní prostředí a přijímá preventivní opatření a nápravná opatření při zjištěných odchylkách. Dále sleduje existující i nově vydávané právní a jiné požadavky, které se týkají environmentálních aspektů identifikovaných společností.

Norma ISO 14001 pomohla zjednodušit a zprůhlednit procesy vytvářející hodnotu pro zákazníka, zjednodušit možnost zavést rychlé změny a inovace nebo zakomponovat osobní dovednosti a kompetence do řízení společnosti.